Algemene voorwaarden Prayag meditatieopleidingen

Introductie

 • Prayag meditatieopleidingen biedt educatieve activiteiten (hieronder verstaan wij opleidingen, trainingen, bijscholingen, cursussen en workshops), zowel online als op locatie, aan individuen en groepen (zowel particulieren als bedrijven).
 • Genoemde educatieve activiteiten worden verder ook aangeduid als activiteiten.
 • Prayag meditatieopleidingen is gevestigd aan Molenveldlaan 266, Nijmegen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 80477461. Contact via: info@prayag.nl of schriftelijk naar: Prayag meditatieopleidingen, Molenveldlaan 266, 6523 RR Nijmegen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers/studenten aan de door Prayag meditatieopleidingen aangeboden activiteit. 

Inschrijving

 • Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het (online) inschrijvingsformulier en de betaling. De deelnemer/student krijgt een ontvangstbevestiging van inschrijving. Betaling van de activiteit dient uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum van de activiteit door Prayag meditatieopleidingen ontvangen te zijn, behalve als dit anders en schriftelijk is overeen gekomen met de deelnemer/student.
 • Mocht de activiteit waarvoor men zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt de deelnemer/student op de wachtlijst geplaatst en hiervan op de hoogte gebracht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of hij/zij alsnog geplaatst kan worden. Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn, dan storten wij binnen 30 dagen de betaling terug.
 • Bij te weinig inschrijvingen behoudt Prayag meditatieopleidingen zich het recht voor de desbetreffende activiteit af te gelasten. In dat geval wordt de betaling gerestitueerd binnen 30 dagen na afgelasting.
 • Indien er sprake is van een fysieke locatie, bepaalt Prayag meditatieopleidingen waar en in welke locatie de activiteit zal plaatsvinden.
 • Door de inschrijving verklaart deelnemer/student zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Annulering

 • De deelnemer/student kan de aanmelding voor een activiteit annuleren per e-mail of brief (gerekend vanaf de datum van de poststempel). De annulering is pas geldig als de deelnemer/student per mail een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Prayag meditatieopleidingen. 
 • Voor annulering na inschrijving worden de volgende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever of deelnemer/student:
  – Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang, worden er geen kosten berekend en ontvangt de deelnemer/student het volledig betaalde bedrag terug. 
  – Bij annulering in de maand voordat de activiteit plaatsvindt, wordt de helft van het cursusgeld teruggestort, of de betaling blijft staan en men neemt dan de volgende keer deel als de activiteit dan nog gegeven wordt. 
 • In het geval de deelnemer/student de activiteit na de sluitingsdatum annuleert, dan blijft hij/zij het volledige bedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
 • In het geval dat Prayag meditatieopleidingen een activiteit annuleert, heeft de deelnemer/student recht op terugbetaling van het volledige aan Prayag meditatieopleidingen betaalde bedrag. 
 • Indien een deelnemer/student niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan Prayag meditatieopleidingen deelname van deze persoon weigeren.
 • Prayag meditatieopleidingen kan de locatie van een activiteit wijzigen, of deze online aanbieden. De deelnemer/student wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn, dan kan Prayag meditatieopleidingen een activiteit verplaatsen naar een later tijdstip. (Prayag meditatieopleidingen stelt voor ieder aanbod een ondergrens vast). Zo ook kan er een andere docent worden aangesteld dan van tevoren gecommuniceerd. Het spreekt voor zich dat de vervanger iemand is met voldoende kennis van zaken.
 • Indien de deelnemer/student zodanig hinder of last veroorzaakt voor of tijdens een activiteit, waardoor er volgens de docent geen werkzame sfeer is, heeft Prayag meditatieopleidingen het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen voor het betreffende onderdeel, en te weigeren voor volgende activiteiten of voor ieder ander aanbod. In dat geval krijgt de deelnemer/student het betaalde geld niet terug.

Betaling

Betalingen gaan uitsluitend per bank. Het rekeningnummer van Prayag meditatieopleidingen is NL15 ASNB 0267 3930 32 tnv Jansen en/of Van Dinten. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code nodig: ASNBNL21. De deelnemer/student dient bij betaling altijd de naam te vermelden waaronder hij/zij zich heeft ingeschreven, alsook de naam van de educatieve activiteit.

Klachten
Klachten dienen met een uitgebreide omschrijving per e-mail of schriftelijk te worden gemeld aan Prayag meditatieopleidingen, die vervolgens zo adequaat mogelijk zal reageren en, indien de klacht gegrond is, naar een oplossing zal zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Overigens ontslaat het indienen van een klacht de deelnemer/student niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid
Prayag meditatieopleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door welke oorzaak ook, aan deelnemers of derden, ontstaan in verband met een activiteit. 

Auteursrecht
Niets uit het gesproken, geschreven en audiovisuele lesmateriaal mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prayag meditatieopleidingen. Ook is het niet toegestaan om zonder toestemming beeldopnamen te maken van de activiteit.

Gezondheidsverklaring
Hoewel meditatie voor de meeste psychische klachten en bij stress gerelateerde aandoeningen juist een positieve uitwerking heeft, is meditatie niet geschikt tijdens een zware, klinische depressie (wel bij een mildere depressie) en ook niet geschikt indien men gevoelig is voor psychosen. In deze gevallen raden wij u af deel te nemen aan de activiteit. Mocht u twijfelen over uw gezondheid, vragen wij een doktersverklaring met toestemming om deel te nemen. In alle gevallen geldt: een ieder beoefent de activiteit op eigen risico.
Mocht u, na inschrijving medische (psychische of lichamelijke) problemen krijgen die invloed kunnen hebben op het volgen van de activiteit, bespreek dit met Prayag meditatieopleidingen.

Vertrouwelijkheidsverklaring

Prayag meditatieopleidingen, haar docenten en medewerkers, verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van de deelnemers in het kader van de activiteiten die door Prayag meditatieopleidingen worden aangeboden.
De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn voor de realisatie van de opleiding.

Overigen
Prayag meditatieopleidingen heeft het recht om de prijzen of de inhoud van activiteiten aan te passen. Heeft de deelnemer/student de betreffende activiteit al betaald, wordt de prijs tussentijds niet meer gewijzigd. 


© Prayag meditatieopleidingen